VAT คืออะไร

Share:

VAT คืออะไร

VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือแม้แต่นิติบุคคลก็ต้องพบเจออยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆและอื่นๆอีกมากมาย ในวันนี้เราจะมาความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT ให้มากขึ้น

VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) คือภาษีอากรประเภทหนึ่งที่ถูกรัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการ ภาษีชนิดนี้นับเป็นภาษีทางอ้อมที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มมักจะถูกบวกไปในราคาของสินค้าและบริการหรือหากยังไม่ถูกรวมไปในราคาสินค้าและบริการ โดยทางผู้ประกอบการก็จำเป็นที่ต้องชี้แจงให้ชัดเจน อัตราที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าของประเทศไทยอยู่ที่ 7% และหน้าที่ของผู้ประกอบการคือการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มส่งให้กรมสรรพากรเพื่อเข้าสู่คลังของประเทศเพื่อการใช้จ่ายและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

ภาษีมูลค่าเพิ่มยังถูกแบ่งออกไปเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ภาษีซื้อ

คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจ่ายให้กับผู้ขาย(ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกัน) เมื่อซื้อสินค้า

 1. ภาษีขาย

คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการร้านค้าเรียกเก็บจากลูกค้า

ผู้ประกอบการรายไหนบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม?

 1. ผู้ประกอบการที่มีรายได้จากขายสินค้าหรือการให้บริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี
 2. ผู้ประกอบการกิจการที่ขายสินค้าหรือบริการ ที่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน การก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร
 3. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้าหรือบริการในราชอาณาจักร โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียน

ผู้ประกอบการที่ได้รับการ’ยกเว้น’ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมาย

 1. ผู้ประกอบการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร, สัตว์ไม่ว่าชีวิตหรือไม่มีชีวิต, ปุ๋ย, ปลาป่นอาหารสัตว์, ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, หรือตำราเรียน
 2. ผู้ประกอบการที่มีรายได้จากขายสินค้าหรือการให้บริการ ที่ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมายและมีรายรับไม่เกิน1.8 ล้านบาท/ปี
 3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
 4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมการส่งออกตามกฏหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

**ถึงจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมาย แต่เจ้าของกิจการก็มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

แล้วผู้ประกอบการรายไหนบ้างที่’ไม่ต้อง’จดทะเบียน?

 1. ผู้ประกอบการที่มีรายได้จากขายสินค้าหรือการให้บริการ ไม่เกิน1.8 ล้านบาท/ปี
 2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมาย
 3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือหารให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว (ซึ่งต้องเป็นเงื่อนไขที่กรมสรรพากรเป็นผู้กำหนด)
 5. ผู้ประกอบการที่ได้รับการประกาศจากกรมสรรพากร

ในตอนนี้เราก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มกันไปแล้วว่าภาษีนี้คืออะไรและถูกเรียกเก็บอย่างไร แต่หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกจัดเก็บไปนั้น ถูกเก็บไปเพื่ออะไร? เรามีคำตอบให้คุณ

ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นถูกจัดเก็บโดยรัฐบาลเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในด้านต่างๆ โดยรัฐจะเป็นผู้จัดสรรสัดส่วนตามความเหมาะสม ดังนี้

 1. ด้านการศึกษา
 2. สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ
 3. ด้านความมั่นคง
 4. ด้านการขนส่ง
 5. ด้านการสาธารณสุข
 6. ด้านการพยาบาลและโรงพยาบาล
 7. งบตำรวจ
 8. อื่นๆ

https://www.makewebeasy.com/

https://www.prd.go.th/th/

https://www.rd.go.th/