muc luong toi thieu

Share:

[HOT] Cập nhật chi tiết mức lương tối thiểu vùng 2022

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã quyết định mức lương tối thiểu vùng năm 2022 vào ngày 05/08/2020. Cùng Tài Chính 24H cập nhật những thông tin mới nhất về quy định mức lương năm 2022 trong bài sau.

Định nghĩa mức lương tối thiểu vùng là gì?

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất khi trả lương cho người lao động. Nó có vai trò làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận khi ký hợp đồng.

Theo đó, lương tối thiểu trả được trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Người lao động phải bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng. Đồng thời hoàn thành định mức lao động theo quy định của pháp luật và người sử dụng lao động.

Mọi trường hợp người sử dụng lao động không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Kể cả khi người sử dụng lao động được sự đồng ý của người lao động.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh qua mỗi năm. Nó dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình. Thể hiện được mối quan hệ tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường.

Mức lương này còn được xem xét dựa trên chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, nó cũng được xác định bởi quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp. Năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng đến mức lương này.

Ai là đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng?

Mức lương tối thiểu vùng được quy định trong Điều 2 Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Theo đó, đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2022 là:

  • Đối tượng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Hợp đồng này được thỏa thuận theo quy định của Bộ luật Lao động.
  • Đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức quản lý được sự công nhận của pháp luật và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
  • Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác
  • Trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam. Miễn là có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
  • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang thuê và sử dụng lao động tại Việt Nam. Chỉ trừ trường hợp đối tượng làm theo các điều ước quốc tế có quy định khác với Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Xem thêm tại : https://taichinh24h.com.vn/muc-luong-toi-thieu/